0

เกษตรพอเพียง และ เทคโนโลยี

เกษตรพอเพียง และ เทคโนโลยี

เกษตรพอเพียง กับ เทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ในหลายๆด้าน เพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและทำให้เกิดการทำงานการใช้ชีวิตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน งานอุตสาหกรรม งานบริการหรือการสื่อสาร รวมไปถึงการเกษตร
เกษตรพอเพียง

เทคโนโลยีการเกษตร เป็นการใช้วิทยาศาสตร์และศิลปะสำหรับการปฏิบัติและพัฒนาที่ดินเพื่อให้เกิดการผลิตที่มีคุณภาพ เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อมนุษย์ กล่าวคือการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การทำเกษตรกรรมสูงสุด โดยทั้งหมดจะเป็นไปในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทางภาครัฐและหน่วยงานๆได้มีการจัดทำและพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางและส่งเสริมเกษตรกรให้มากที่สุด

สำหรับเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรในปัจจุบันนี้ที่เราสามารถเห็นได้ชัดมากที่สุด สามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภทคือ
1. การจัดการสาขาพืชและสัตว์รวมไปถึงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
2. การแก้ไขปัญหาต่างๆให้แก่เกษตรกร
3. การค้นคว้าจัดหาอุปกรณ์และวัสดุที่เหมาะสมและจำเป็นให้แก่เกษตรกร
4. การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆต่อเกษตรกรในด้านการเกษตรแต่ละประเภท
5. การจัดการและวางแผนการดำเนินงาน
6. การศึกษา ค้นคว้า วิจัย พร้อมทั้งทดลองในสิ่งที่สามารถก่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร
เศรษฐกิจพอเพียง

ในอนาคตอันใกล้นี้เทคโนโลยีสมัยใหม่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเกษตรที่มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเกษตรแบบแม่นยำที่จะทำให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชต่างๆอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมมากที่สุด ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินไปจนถึงการใช้ปุ๋ยและส่วนประกอบต่างๆ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ส่งเสริมด้านการผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย เช่น เครื่องมือวัดสารปนเปื้อนในอาหารหรือในดิน นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีใหม่เพื่อการเกษตรที่กำลังมาแรงอย่างมากสำหรับการเทคโนโลยีที่จะช่วยเตือนภัยโรคและแมลงต่างๆ เพื่อที่จะสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของแมลงและโรคเพื่อผลผลิตในการทำเกษตรพอเพียงที่ดีมากที่สุด

เรียกได้ว่าเทคโนโลยีและการเกษตรพอเพียงนั้นเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินไปด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่จะทำให้เกษตรกรได้มีอาชีพ มีรายได้ รวมไปถึงสร้างคุณภาพด้านผลิตเพื่อสุขภาพและพืชผลที่ดีต่อคนไทยและผู้ซื้อด้วย

ขอบคุณที่มาข้อมูล  https://www.kasetpopeng.com/category/เกษตรพอเพียง/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *